دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد كارابان مدل KTA-900

دستگاه حضور و غياب تشخيص چهره مجهز به سنسور اثر انگشت و صفحه نمايش لمسي

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-800

دستگاه حضور و غياب مجهز به سنسور اثر انگشت، كارت و دوربين جهت تصويربرداي هنگام ثبت تردد.

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-700

دستگاه حضور و غياب مجهز به سنسور اثر انگشت، كارت و دوربين جهت تصويربرداي هنگام ثبت تردد.

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-650

دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت 

دستگاه حضور و غياب تشخيص چهره مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-400

دستگاه حضور و غياب اثر انگشتي

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-350

دستگاه حضور و  غياب اثر انگشتي

دستگاه حضور و  غياب كارابان مدل KTA-100

دستگاه حضور و غياب كارتي

دستگاه كنترل تردد كارابان مدل KTA-1500
گروه محصول: كنترل تردد

دستگاه كنترل دسترسي كارتي

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3100
گروه محصول: كنترل تردد

دستگاه كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3200
گروه محصول: كنترل تردد

دستگاه كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3250
گروه محصول: كنترل تردد

دستگاه كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3300
گروه محصول: كنترل تردد

دستگاه حضور و غياب مجهز به سنسور اثر انگشت