خدمات
  • پرینت

خدمات قبل و پس از خرید ارائه شده توسط شرکت مهندسی کاراپرداز عبارتند از :

  • معرفی قابلیتهای دستگاه و نرم افزار بصورت حضوری
  • نصب و راه اندازی نرم افزار و دستگاه در محل مشتری (مشتریان تهران)
  • آموزش کاربری نرم افزار و دستگاه در قالب ويدئوهاي آموزشي
  • ارائه خدمات پشتیبانی تلفنی و اینترنتی به مدت یکسال بصورت رایگان
  • نصب دستگاه در محل تعیین شده توسط خریدار ارتباط دستگاه به کامپیوتر و یا شبکه محلی (بصورت سیمی یا بدون سیم برحسب مدل دستگاه)
  • اتصال دستگاه به قفلهای برقی جهت کنترل تردد (برای مدلهای مجهز به کنترل دسترسی)
  • ارائه نگارشهای جدید از نرم افزار در قالب ارائه خدمات پشتیبانی
  • اعزام کارشناس به محل و یا ارائه خدمات در محل شرکت بر اساس درخواست مشتری
  • ارائه راه کار جهت استفاده بهینه از دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد